Kvalitet och miljö

Cleanhouse har dokumenterat och implementerat ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 respektive
ISO 14001:2004, som certifierades den 19 dec 2014.

Cleanhouse har dokumenterat och implementerat ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 respektive ISO 14001:2004,som certifierades den 19 dec 2014.

Kvalitetssystemet är ett verktyg för att säkerställa att våra produkter och tjänster uppfyller kundens krav och behov, men även våra egna interna kvalitetskrav. Kvalitetssystemet enligt ISO fokuseras på en ökande kundnöjdhet samt att vi förbättrar oss kontinuerligt genom minskning av antal fel/misstag/reklamationer etc.

Men kvalitet för oss är mycket mer. Vi vill att företaget utvecklas, har en stadig tillväxt, är lönsamt och inte minst att våra medarbetare är motiverade och trivs med att arbeta hos oss.

Vårt miljöarbete fokuseras på att minska miljöpåverkan i alla delar av vår verksamhet avseende förorening, avfall och användning av naturresurser. Vi ska vara ett miljöanpassat företag och bidra till en hållbar utveckling och för överlevnad för kommande generationer. Och vi ska efterleva alla miljölagar och föreskrifter.

Vi ska kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete i syfte att minimera negativ miljöpåverkan genom att:

  • Tillhandahålla produkter som ger så liten påverkan på miljön som möjligt
  • Utbilda och engagera all personal i vårt miljöarbete
  • Informera våra kunder om att tänka mer miljömedvetet
  • Kommunicera våra miljömål, som ska vara tydliga och mätbara

Vi fokuserar på att göra det enkelt för våra kunder att göra miljö-/klimatsmarta produktval. Hela vårt agerande avseende miljön ska präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och våra leverantörer minimerar påverkan på miljön.

För att vi ska uppehålla och säkerställa båda systemens krav och tillämplighet genomför vi både extern- och internrevision några gånger per år.

Vi ställer höga miljö- och kvalitetskrav, inte bara på oss själva, utan även på våra samarbetspartners och leverantörer.

Återvinning förpackningar

Vi är anslutna till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), tidigare REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar vårt ansvar för återvinning av förpackningar. Om ni vill tar vi emot era förpackningar och skickar de vidare för återvinning.