Vår affärsidé och policys

Den kompletta leverantören med det personliga engagemanget

Vår affärsidé

  • Cleanhouse marknadsför och säljer städutrustning och städmaskiner samt arbetskläder
  • Våra produkter och tjänster baseras på kvalitet, miljöanpassning och kompetens
  • Vi ska vara den kompletta leverantören med det personliga engagemanget och leverera rätt produkter, till rätt plats, i rätt tid och till rätt pris.
  • Vi ska med andra ord göra rätt saker på rätt sätt!

 

Våra policys i sammandrag = våra riktlinjer

Kvalitetspolicy – uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet.

Miljöpolicy – minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser.

Personalpolicy – skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling.

Arbetsmiljöpolicy – skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador.

Jämställdhetspolicy – ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning/befordran mm.

Drogpolicy – alkohol/droger ska inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem.

Etikpolicy – vi ska präglas av god etik, bry oss om vår omvärld, respektera mänskliga rättigheter, stå för löften mm.